15 May 2017

လူအမ်ားစုက မိမိတို႔၏ ဆီးအေရာင္ကို ေသခ်ာဂရုစုိက္ျပီး မၾကည့္မိပါဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာလဲ မေလ့လာၾကပါဘူး။ ဆီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္မွ စြန္႔ထုတ္ေသာ အရည္ျဖစ္ျပီး ေရဓါတ္ ဆားဓါတ္ ႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ေသြးတြင္းရွိ မေကာင္းေသာ အရာမ်ားႏွင့္ အဆိပ္မ်ားကို ေက်ာက္ကပ္မွ စြန္႔ထုတ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္က်န္းမာေနပါလ်င္ ဆီးအေရာင္က အ၀ါေဖ်ာ့ေရာင္ျဖစ္ျပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေရႊ၀ါေရာင္လဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ေရေသာက္မ်ားလြန္းလွ်င္ ဆီးသည္ အေရာင္မရွိဘဲ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ေနပါမည္။ ေရေသာက္နည္းလွ်င္မူ အ၀ါေရာက္ဘက္ ပိုသန္းလာပါသည္။ အလြန္အမင္း အ၀ါေရာင္ရင့္လာလွ်င္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ေရဓါတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပေသာ လကၡဏာရပ္ျဖစ္ျပီး တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ခန္႔ ေတာက္ေလ်ာက္ ဆီးအေရာင္၀ါထိန္ေနပါလွ်င္ အသည္းေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ပါသျဖင့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေသခ်ာျပသသင့္သည္။
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဆီးတြင္ ေရ (၉၅ %) ၊ခရီတင္နင္း၊ ယူရီးယား၊ ပိုတတ္ဆီယမ္ တို႔ အဓိက ပါ၀င္ပါသည္။ 

၁။ အၾကည္ေရာင္ ဆီး
ထုိကဲ့သို႔ျဖစ္ေနလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ရွိ creatinine, urea, potassium ဓါတ္တို႔သည္ organic ႏွင့္ inorganic အေျခအေနတုိ႔တြင္ မွ်တေပ်ာ္၀င္ေနသည္။ 

၂။ အ၀ါေရာင္ေဖ်ာ့ေရာင္ ဆီး
ေရခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ေဖာ္ျပေသာ လကၡဏာျဖစ္သည္။ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားလွ်င္ အ၀ါေရာင္ ပိုရင့္သည္။ 

၃။ ဆီးတြင္ အျဖဴေရာင္ အနည္မ်ားပါျခင္း
ဆီးပိုး၀င္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ခႏၶာကိုယ္မွ အသားဓါတ္မ်ား၊ အက်ိအခြဲ်ဓါတ္မ်ား အလြန္အမင္း ေခ်ဖ်က္ေနရလွ်င္ျဖစ္ေစ ဆီးတြင္ ေနာက္က်ိေနပါသည္။ 

၄။ ေရႊ၀ါေရာင္ ဆီး
၀ါ၀င္းေသာ ဆီးေရာင္သည္ ေရဓါတ္ပို၍ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည္ကို ေဖာ္ျပသည္။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။ 

၅။ အ၀ါရင့္ေရာင္ ဆီး
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရဓါတ္အလြန္အမင္းခ်ိဳ႕တဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေဖ်ာ္ေရ အရည္မ်ား အမ်ားအျပား ေသာက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဗီတာမင္ ဘီ ပါ၀င္ေသာ ေဆးမ်ားေသာက္လွ်င္ျဖစ္ေစ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

၆။ လိေမၼာ္ေရာင္ ဆီး
ဆီးထဲတြင္ bilirubin မ်ား အမ်ားအျပားပါရွိလွ်င္ ထုိကဲ့သို႔ လိေမၼာ္ေရာင္ (သို႔) အုတ္က်ိဳးေရာင္ ဆီးျဖစ္သည္။ အသည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါ၊ သည္းေျခေက်ာက္တည္ျခင္းႏွင့္ သည္းေျခအိတ္ပိတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

၇။ ပန္းေရာင္ ဆီး
သင္စားေသာ အရာမ်ားတြင္ ေသြးမ်ားမ်ားပါလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အမဲသားမ်ားမ်ားစားလွ်င္ျဖစ္ေစ ပန္းေရာင္ ဆီးကို ျဖစ္ေစပါသည္။ 

၈။ အညိဳေရာင္ ဆီး
ထုိကဲ့သို႔  ဆီးအေရာင္ျဖစ္လွ်င္ ပ႒ိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ေသြးထြက္သျဖင့္ ဆီးထဲတြင္ ပါလာျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

၉။ စိမ္းျပာေရာင္ ဆီး
ဆိုးေဆးပါေသာ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးျခင္း၊ methylene blue ပါ၀င္ေသာ ေဆးမ်ားကုိ ေသာက္သံုးလွ်င္ျဖစ္ေစ ထုိကဲ့သို႔ ဆီးအေရာင္ျဖစ္ေစပါသည္။ ဘာမွစိုးရိမ္စရာမရွိပါ။ 

 

What the colour, odor of urine say about your health

Most of us don’t give much thought to our urine before we flush it out of sight. But the basic details of your urine — color, smell, and how often you go — can give you a hint about what’s going on inside your body. Urine is your body’s liquid waste, mainly made of water, salt, and chemicals called urea and uric acid. Your kidneys make it when they filter toxins and other bad stuff from your blood. A bunch of things in your body, like medications, foods, and illnesses, can affect how yours turns out. If everything is normal and healthy, the color should be a pale yellow to gold. That hue comes from a pigment your body makes called urochrome.The shade, light or dark, also changes. If it has no color at all, that may be because you’ve been drinking a lot of water or taking a drug called a diuretic, which helps your body get rid of fluid. Very dark honey- or brown-colored urine could be a sign that you’re dehydrated and need to get more fluids right away. It may also be a warning sign of liver problems, so see your doctor if it doesn’t get better after a day or so. We rarely pay attention to the color of our urine. This is a big mistake because the color and the smell of the urine can tell a lot about our health. Our urine is consisted of water (95%), creatinine, urea, potassium and all are dissolved in both organic and inorganic areas. The common color of the urine is yellow, which is caused by creatinine, urea, potassium and all are dissolved in both organic and inorganic areas. But, not always the color of the urine is yellow. Find below what other urine colors mean:

Clear
Clear, or transparent urine means that the body is creatinine, urea, potassium and all are dissolved in both organic and inorganic areas.

Light yellow
This is the color of a healthy person. Light yellow means that the body is hydrated well.

Cloudy
This might indicate a bladder infection caused  from the excess mucus or proteins broken down in the body.

Medium yellow
Dehydration. Drink more water.

Dark yellow
This is a sign of severe dehydration. Drink plenty of fluids, but this color may also mean too much vitamin B.

Orange
This indicates that there’s too much bilirubin in the body. Orange urine might also be due to gallstone obstacles in the bile duct too. Liver disease is another cause of orange urine due to urinary tract meds.

Pink
Urine can turn pink if you eat too much beets, or if there’re blood drops.

Darker pink shade
This color definitely indicates blood in the urine, which may further indicate a bladder infection or even  cancer. Stones can also be the cause.

Dark pink
This means too much blood in urine and is really serious. See your doctor ASAP!

Brown
Anti-malaria meds chloroquine or the metronidazole antibiotic can color the urine brown. Brown urine can also indicate kidney or liver disease or too much working out. When so, the muscles use the myoglobin as energy and leak to the blood and urine too. If you see this, make a test for the myoglobin and see if this means kidney failure.

Green or blue
Foods that contain artificial colors like jell-o can color the urine. Meds like the Uribel that contain methylene blue can also be the cause. Even though it looks scary, it is noth9ing to worry about. Just flush it down the toilet.

How Does It Smell?

Pee doesn’t usually have a strong smell. But some foods — especially asparagus, which has a smelly sulfur compound — can change the odor. So can vitamin B-6 supplements. When you’re dehydrated and your pee gets very concentrated, it can smell strongly of ammonia. If you catch a whiff of something really strong before you flush, it might also be a sign of a UTI, diabetes, a bladder infection, or metabolic diseases.

Contact

General Inquiries

Please use this email address to contact me by email.

ceomoenaymin@mmcities.com

Connect with me