15 May 2017

ဗီတာမင္ ဘီ ၁၃ တြင္ orotic acid ႏွင့္ pyrimidine carborylic acid တုိ႔ ပါ၀င္ျပီး အူအတြင္းရွိ ကိုယ္ခႏၶာအက်ိဳးျပဳ Flora မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ ထုိ ဗီတာမင္အေၾကာင္းကို  ယေန႔အထိ အေသးစိတ္ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိေသးပါဘူး။ ဗီတာမင္ ဘီ ၁၃ ကို အမဲသားမွ ပိုမိုရရွိႏိုင္ျပီး အနီေရာင္ရွိေသာ အသားမ်ားတြင္လည္း အနည္းငယ္ေတြ႕ရသည္။ အသီးအရြက္မ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္သည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Folic acid ႏွင့္ Vitamin ဘီ ၁၂ အစာေျခဖ်က္ျခင္းအတြက္ု အေရးပါသည္။ မ်ိဳးရိုးဗီဇ cell မ်ားအတြက္လည္း အေရးၾကီးသည္။ ႏွလံုးေရာဂါ၊ အသည္းေရာဂါ ကုသျခင္းမ်ားအတြက္လည္း တစ္ခါတစ္ေလ အသံုးျပဳသည္။ အေရျပား၊ ဆံပင္ႏွင့္ လက္သည္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေစသည္။ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ႏိုင္၏။ အမိုးနီးယားဓါတ္ လြန္ကဲျခင္းမွလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ခႏၶာကိုယ္ အကိ်ဳးျပဳ အူတြင္း Flora မ်ားကို ပ်က္စီးေစသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားသည္ နာတာရွည္ဖ်ားျခင္း၊ ခဏခဏ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ တုတ္ေကာင္မ်ား၊ သံေကာင္မ်ား၊ အူတြင္း PH ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း၊ ေဆး၀ါးအမ်ားအျပား ေသာက္သံုးရျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း၊ အရက္ေသာက္မ်ားျခင္း၊ အစားအစာခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ အူေရာင္ျခင္းေရာဂါ၊ Candida မ်ားအလြန္တိုးပြားလာျခင္း၊ ၀မ္းပိတ္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေလပြျခင္း စသည္တုိ႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဘီ ၁၃ ခ်ိဳ႕တဲ့လွ်င္ ဆီး၌ ခရစ္တယ္မ်ား ပါလာျခင္း၊ ဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ခုခံအားက်ဆံုးျခင္း၊ ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊ ဗီတာမင္ ဘီ (၁၂) ခႏၶာကိုယ္ထဲ၌ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေရာဂါမ်ား၊ ကုိယ္အေလးခ်ိန္တက္ျခင္း၊ အေရျပားေရာဂါ၊ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္း၊ အသည္းေရာဂါ၊ စိတ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အရြယ္မတိုင္မွီ အိုမင္း ရင့္ေရာ္ျခင္း ၊  စသည္မ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ 

 

Vitamin B13

Vitamin B13 having chemical names orotic acid and pyrimidine carboxylic acid is the vitamin which is synthesized by the natural flora of the intestine. This vitamin is not fully known till now. Only few functions are recognized in our body. Orotic acid is one of the intermediate compounds in the pyrimidine metabolism. Orotic acid results in formation of insoluble inorganic salt with a mineral called orotate. Many mineral nutrients such as potassium, calcium as well as magnesium are available in the form of orotate. These orotatic forms of minerals are easy to absorbed and used by the body. They can easily be transported from the gut into the blood with the help of orotate salts. As they reach the blood, the minerals get separated from the orotate. The minerals then become free and available to exert their therapeutic as well as pscyological functions.

Sources

Animal sources: These include meat especially the beef.
Plant sources: It is found in the whey as well as in certain vegetables.

Physiological Functions

It is important for metabolism of folic acid and the vitamin B12.
Vitamin B13 (Orotic Acid) is found to be important in genetics.
It is used in the treatment of certain heart diseases as well as liver diseases.
It is good in the treatment of dangerous diseases such as multiple sclerosis (MS).
Vitamin B13 provides health to the skin as well to the hairs and nails.
It prevents from the aging particularly premature aging.
It is beneficial in those patients who have suffered from heart attack; there it may prevent its recurrence in those patients. Especially magnesium orotate which is found useful in reducing the severity of heart diseases of chronic nature. It prevents heart remodeling as well.
Determination of orotic acid is found beneficial in delineating certain causes such as the cause of increase levels of ammonia (hyperammonemia)
Orotic acid seems to have some direct effects on metabolism of folic acid. Both the folic acid and orotic acid take parts in DNA synthesis. Its vitamin like effects is thought to be because of this reason that it helps in DNA and RNA manufacturing in the body.
It is an important indicator of ammonia disorders related to its metabolism that can lead to illnesses or even death in people with inborn errors of metabolism as a result of defect in urea cycle or other genetic problems. People having abnormal liver functions because of some viral infections, drug abuse or alcoholism and people with bleeding from their digestive tract usually excrete increase levels of orotic acid in their urine.

The destruction of intestinal flora is caused by other culprits as well:

Chronic illness
Synthetic laxatives
Parasites
Mercury released from dental amalgam fillings
Abnormal Intestinal pH
Many medications
Stress
Alcohol
Poor diet (Basically, the fast-food, processed Amercian diet)
So what happens when the good intestinal flora is disturbed (or destroyed) and becomes unbalanced? A progression of other illness occurs such as:

Candida overgrowth
Irritable Bowell syndrome
Constipation
Diarrhea
Flatchulance (“gas”)
Variety of Gastrointestinal Diseases

Deficiency

Usually deficiency of this vitamin is rare but in case of its severe deficiency there arises following signs and symptoms as follow;

Appearance of crystals in the urine
Degeneration of cells
Impaired immunity
Anemia
Low vitamin B12 levels
Problems related to heart
Weight gain 
Large and abnormal sized blood cells
Skin problems
Disorders within the liver
Mental retardation
Complaints of premature aging

Contact

General Inquiries

Please use this email address to contact me by email.

ceomoenaymin@mmcities.com

Connect with me