09 Jul 2016

 

ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ကို pyridoxine လည္း ေကာင္းသည္။ Adrenal Gland ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီေပးျပီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာမ်ား၊ အစာေခ်လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဇီ၀ကမၼျဖစ္ေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ကဆီဓါတ္၊ အဆီဓါတ္ႏွင့္ အသားဓါတ္မ်ား ျဖိဳခြဲရာတြင္ ကူညီေပးပါသည္။

ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

၁။ ေသြးနီဥထုတ္လုပ္ျခင္း

ေသြးနီဥဆဲလ္မ်ားတြင္ရွိေသာ Hemoglobin သည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓါတ္ သယ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကက်သည္။
heme သည္ hemoglobin ၏ အဓိက က်ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ လိုအပ္ပါသည္။

၂။ အဆီဓါတ္ေခ်ျဖတ္ျခင္း

ဗီတာမင္ ဘီ ၆သည္ ကဆီဓါတ္ ေခ်ျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ သုေတသီမ်ားက ၾကြက္မ်ားနဲ႔ စမ္းသက္ခဲ့ရာမွာ အထင္အရွားေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္၏ စြမ္းအင္မ်ားကို ကဆီဓါတ္ျဖိဳခြဲျခင္းမွာ ရရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ သည္ သြယ္၀ုိက္၍ ခႏၶာကုိယ္စြမ္းအင္အတြက္ အေရးပါ ပါသည္။

၃။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာမ်ား က်န္းမာေရး

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္မႈကို ျပဳလုပ္ေပးေသာ Neurotransmitters မ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ ဗီတာမင္ဘီ ၆ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အတက္ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိကဲ့သို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အလြန္ရွားပါးပါသည္။ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းသည္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ခႏၶာကုိယ္ထဲတြင္ လံုေလာက္မႈမရွိလွ်င္ စိတ္ဓါတ္ပိုမိုက်ေစျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သုေတသီမ်ားက ေျပာပါသည္။ မၾကာေသးမီက ေလ့လာခ်က္မ်ားအရာ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အာရံု စူးစိုက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

၄။ အသံမွ အဆိတ္မ်ား စြန္႔ထုတ္ျခင္း

အားလံုးသိက်တဲ့အတိုင္း ခႏၶာကိုယ္ရွိ အသံႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္သည္ လူကိုယ္ခႏၶာရွိ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ေခ်ျဖတ္ေပးပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ရာတၤင္ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ရွိပါသည္။ ဤအဆင့္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ သည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါရွိပါသည္။

အျခားက်န္းမာေရး အက်ိဳးျပဳခ်က္မ်ား

နာတာရွည္ေရာင္ယမ္းျခင္းေရာဂါမ်ားသည္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိပါသည္။ တိရစာၦန္မ်ားတြင္ ေလ့လာခ်က္အရ ခႏၶာကိုယ္၏ ခုခံအားတြင္လည္း ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ သည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အသားဓါတ္ ေခ်ျဖတ္ျခင္းအတြက္ အေရးပါးပါသည္။ WHFood ၏ အေကာင္းဆံုးအစားအစာ မွတ္တမ္းအမ်ားစုတြင္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ၾကြယ္၀စြာပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ထုတ္လုပ္မႈ Neurotransmitter ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကူညီေပးျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာပ်က္စီးျခင္းမွ ကူညီေပးျခင္း၊ အစာေခ်ျခင္း ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ရွိ အစာအဟာရမ်ား အလြယ္တကူစုပ္ယူမႈကို ကူညီေပးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရာသီမလာခင္ျဖစ္တတ္ေသာ ကုိက္ခဲျခင္းမ်ား စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းႏွင့္ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ျခင္း အခ်ိဳ႕အတြက္ အသံုး၀င္ပါသည္။ ဗီတာမင္ ၆ ကို ေဖာလစ္အက္ဆစ္၊ ဗီတာမင္ ဘီ ၁၂ တို႔ႏွင့္တကြ သံုးေလ့ရွိပါသည္။

အသံုးျပဳပံုမ်ား

ေသြးအားနည္းေရာဂါ ( sideroblastic anaemia) ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ အတက္ေရာဂါ၊ ခႏၶာကိုယ္ထဲ ေသြးထဲတြင္ homocysteine ပမာဏမ်ားေနလွ်င္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ကို ေဖာလစ္အက္ဆစ္ႏွင့္ တြဲ၍ ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ မွတ္ဥာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ၊ ADHG ဆီးေက်ာက္တည္ျခင္း၊ ၀က္ျခံ၊ ေသြးေၾကာအဆီဖံုးျခင္း ႏွင့္ အဆုတ္ကင္ဆာတုိ႔တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ေလ်ာ့နည္းေသာ လကၡဏာမ်ား

ေျခဖ၀ါး၊ လက္ဖ၀ါးရွိ အာရံုေၾကာမ်ားကို ပ်က္စီးေစႏုိင္သည္။ အရက္အလြန္အမင္းေသာက္သံုးသူမ်ား၊ အသဲေျခာက္ေရာဂါရွင္မ်ား၊ သားရိုက္ ေရာဂါရွိသူမ်ား၊ ႏွလံုးေရာဂါရွင္မ်ားသည္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ အားနည္းႏိုင္ပါသည္။

ဗီတာမင္ ဘီ ၆ အားနည္းလွ်င္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ - အရည္ျပားေရာင္ျခင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းကြဲျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း၊ လွ်ာႏွင့္ပါးစပ္ေရာင္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းႏွင့္ ညဘက္အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ သေႏၶတားေဆး OCP ေန႔စဥ္ေသာက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လည္း ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ စတီး၀ိုက္ေဆးမ်ား၊ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား၊ ပါကင္ဆန္ေရာဂါမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ားသည္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ေၾကာင့္ levodopa စုပ္ယူမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ပံုမွန္ မည္သည့္ေရာဂါမွ်မရွိေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ အသက္ ၆၀ ေလာက္တြင္ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ေလ်ာ့နည္းသြားတတ္သည္။

ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ၾကြယ္၀ေသာ အစားအစာမ်ား

ငါး၊ အမဲသား၊ အသဲႏွင့္ ၀မ္းတြင္းကလီစာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အာလူး၊ ပဲအမ်ိးမ်ိဳး၊ အခ်ဥ္ဓါတ္မပါေသာ အသီးမ်ား၊ ေစးကပ္ေသာ အရြက္မ်ား၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ကို တစ္ေန႔ ၁၀၀ မီလီဂရမ္ ေလာက္သာ သံုးစြဲသင့္ပါသည္။ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ အလြန္အကြ်ံရွိပါက ခႏၶာကိုယ္ရွိ အာရံုမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ေျခ လက္ ထံုက်င္ကိုက္ခဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။
ခႏၶာကိုယ္ရွိ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား ထံုက်င္လာလွ်င္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ေသာက္သံုးေနျခင္းကို ရပ္သင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေနပူထဲသြားလွ်င္ အသားအေရ ယား၍ ေရာင္လာျခင္း၊ ယားျခင္း၊ ထံုျခင္း ျဖစ္ေစပါသည္။ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း စသည့္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။

သတိထားရန္ေဆးမ်ား

Aniodarome (cordarone)  ႏွင့္တြဲေသာက္လွ်င္၊ ေနပူထဲသြားလွ်င္ အေရျပား ဓါတ္မတည့္မႈ ပိုးဆိုးတတ္ပါသည္။ Phenytoin (အတတ္ေရာဂါ ေဆးကို ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ႏွင့္ တြဲေသာက္လွ်င္ ထုိေဆး၏ အာနိသင္ ေလ်ာ့က်ပါသည္။ အတတ္ေရာဂါတြင္ အသံုးျပဳေသာ လီပိုဒိုဘာကို ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ႏွင့္ တြဲေသာက္လွ်င္ အတတ္ေရာဂါကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ Wilson ေရာဂါရွင္မ်ာ၊ ခဲဓါတ္သင့္ေနသူမ်ား၊ ဆီးေက်ာက္တည္သူမ်ား၊ အဆစ္အျမစ္ေရာဂါ ေရာင္ယမ္းသူမ်ားသည္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ကုိ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။

 

 

What is vitamin B6?
Vitamin B6, also called pyridoxine, is a water-soluble nutrient that is part of the B vitamin family. B vitamins, including vitamin B6, help support adrenal function, help calm and maintain a healthy nervous system, and are necessary for key metabolic processes. Vitamin B6 acts as a coenzyme in the breakdown and utilization of carbohydrates, fats and proteins.

Role in Health Support
Production of Red Blood Cells
Hemoglobin is complicated protein present in red blood cells, and one of its primary roles is to help carry oxygen around the body. Heme is a key section of the hemoglobin molecule and the initial production of heme in bodies requires the presence of vitamin B6. (Although heme production can occur in multiple places throughout the body, the primary places involve the liver and bone marrow.) 

Metabolism of Carbohydrates
Vitamin B6 is involved at several steps in the metabolism of carbohydrates. In particular, the enzyme that pulls carbohydrates out of storage in the cell (in the form of a molecule called glycogen) requires vitamin B6 for its activity.
While nobody would do an experiment like this in humans, researchers have been able to induce problems in carbohydrate metabolism by feeding rats diets deficient in vitamin B6. Since breakdown of carbohydrates is an ongoing process that occurs in our bodies throughout the day to help us sustain our physical energy level, daily consumption of whole foods rich in B6 also makes good sense for maintaining ongoing energy levels.

Brain and Nervous System Health
Vitamin B6 is one of several B vitamins required for proper production of messaging molecules in our nervous system and brain (called neurotransmitters). Three key neurotransmitters—namely GABA, dopamine, and serotonin—all require vitamin B6 for synthesis.
Just as an example of how important this nutrient can be to proper brain and nervous system, function, there is a condition called pyridoxine-dependent epilepsy where a genetic mutation interferes with normal vitamin B6 function. In people who have this mutation, the brain does not develop properly and epileptic seizures are experienced beginning in infancy. Luckily, this condition is rare.
However, we may be at risk of other more common problems that can be brain and nervous-system related if our B6 intake is poor. Depression is a good example in this area. Researchers in Japan have found that the risk of depressed mood is higher in people with lower levels of vitamin B6 in their diet (in comparision with the general population).

Liver Detoxification
Generally speaking, we remove unwanted chemicals from our blood in the liver and kidney, and this process involves two steps. The first of these two steps is to make the chemicals more water soluble to allow for the second step of binding and removal. The number of nutrients required for this first step is long, but vitamin B6 is clearly one of the most important. 

Other Health Support Roles
Chronic inflammatory conditions also appears to be associated with depletion of vitamin B6.
In animal studies, B6 has been shown to play a role in the development of healthy immune system function. B6 a potentially important vitamin for support of general amino acid and protein-related metabolism. Interestingly, many of our WHFoods that rank as excellent or very good sources of protein also rank as excellent or very good sources of B6. 
Vitamin B6 helps in the production of neurotransmitters, the chemicals that allow brain and nerve cells to communicate with one another, ensuring that metabolic processes such as fat and protein metabolism run smoothly, and is important for immune system function in older individuals. It can also help address a number of conditions, including nerve compression injuries (like carpal tunnel syndrome), premenstrual syndrome (PMS), and some cases of depression and arthritis. Vitamin B6 is often used to treat high homocysteine levels along with folic acid and vitamin B12. 

Uses

Anemia (sideroblastic anemia). Certain seizures in infants (pyridoxine-dependent seizures). Administering pyridoxine intravenously (by IV) controls seizures in infants that are caused by pyridoxine dependence. High homocysteine blood levels. Taking pyridoxine by mouth alone or together with folic acid is effective for treating high homocysteine levels in the blood. Memory loss, diabetes, asthma attacks, attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD), kidney stones, lung cancer, acne and atherosclerosis may also be treated and improved via vitamin B6 supplementation.

Deficiency
Vitamin B6 deficiency can lead to nerve damage in the hands and feet. Cervical dysplasia has been linked to a low intake of several B vitamins including pyridoxine, and people with alcoholism, cirrhosis, hyperthyroidism and congestive heart failure may experience deficiencies more often. Some symptoms of a vitamin B6 deficiency include dermatitis, cracked and sore lips, inflamed tongue and mouth, confusion, depression and insomnia. Women who take oral contraceptive pills (OCP) have an increased risk of vitamin B6 deficiency. Steroids, antibiotics, and drugs used to treat Parkinson's disease. Vitamin B6 can reduce the effectiveness of levodopa therapy, which is used to treat Parkinson's disease.Even at a consistent dietary intake, people over the age of 65 years show lower blood levels of vitamin B6. 

sources of vitamin b6

The richest sources of vitamin B6 include fish, beef liver and other organ meats, potatoes and other starchy vegetables, and fruit (other than citrus). 

Risks associated with too much vitamin B6
The current recommended maximum daily intake is 100 mg. High doses of vitamin B6 can, over time, be toxic, and may result in nerve damage or numbness and tingling in the extremities that may eventually be irreversible. You should discontinue use of supplemental B6 if any unusual numbness develops in the body. Too much B6 can also cause oversensitivity to sunlight, which can lead to skin rashes and numbness, as well as nausea, vomiting, abdominal pain, loss of appetite, and increased liver function test results.

Drugs interactions

Amiodarone (Cordarone) might increase your sensitivity to sunlight. Taking pyridoxine (vitamin B6) and taking phenytoin (Dilantin) might decrease the effectiveness of phenytoin (Dilantin) and increase the possibility of seizures. Do not take large doses of pyridoxine (vitamin B6) if you are taking phenytoin (Dilantin).

Minor Interaction Be watchful with this combination
Levodopa interacts with PYRIDOXINE (VITAMIN B6)
The body breaks down levodopa to get rid of it. Vitamin B6 (pyridoxine) can increase how quickly the body breaks down and gets rid of levodopa. But this is only a problem if you are taking levodopa alone. Most people take levodopa along with carbidopa (Sinemet). Carbidopa prevents this interaction from occurring. If you are taking levodopa without carbidopa do not take vitamin B6.

People taking penicillamine, used to treat Wilson's disease, lead poisoning, kidney stones and arthritis, should take vitamin B6 only under a physician's direct supervision. Estrogenic herbs and supplements, including birth control pills, may interact with vitamin B6.

Contact

General Inquiries

Please use this email address to contact me by email.

ceomoenaymin@mmcities.com

Connect with me