03 Aug 2016

 

ဗီတာမင္ ဘီ ၇ ကို biotin ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ ၄င္းသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ အစာေျခဖ်က္ျခင္းႏွင့္ အင္ဇိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာ က႑မွာ ပါ၀င္ပါသည္။ biotin သည္ ဆံေကသာ ႏွင့္ ေျခသည္းလက္သည္းတို႔၏ က်န္းမာသန္စြမ္းျခင္းကို အဓိက အားေပးပါသည္။ ဗီတာမင္ H ဟုလည္း ဆံေကသာကို ကုိယ္စားျပဳ၍ ေခၚၾကပါသည္။ Dr. Sherry Ross ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ biotin သည္ အေရျပား၊ အာရံုေၾကာႏွင့္ အစာေျခလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဆဲလ္မ်ားအတြက္ အဓိက အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ခႏၶာကုိယ္ရွိ စြမ္းအင္ရရန္ အဓိက ျဖစ္ေသာ fatty acid ႏွင့္ Glucose ထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္း လိုအပ္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ 
ွွဗီတာမင္ ဘီ ၇ ကို အစားအစာမ်ားတြင္ အနည္းငယ္မွ်သာ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ အသည္း၊ ေဂၚဖီ၊ ဆဲလ္မြန္ငါး၊ မုန္လာဥနီ၊ ပဲ၊ တေစး၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ ဂ်ံဳႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေပါင္မုန္႔၊ ၾကက္ဥ၊ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အေစ့အဆံအသီးမ်ားတြင္ အနည္းငယ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

က်န္းမာေရး ေကာင္းက်ိဳးမ်ား
ခႏၶာကိုယ္ရွိ ကဆီဓါတ္၊ အဆီမ်ားႏွင့္ အသားဓါတ္မ်ား အစာေျခဖ်က္ရတြင္ biotin ကို အသံုးျပဳပါသည္။ လူအမ်ားစုက ဘိုင္အိုတင္ကို သူတုိ႔၏အေရျပား၊ ဆံေကသာႏွင့္ လက္သည္းေျခသည္း က်န္းမာေရးအတြက္ အဓိက မွီ၀ဲသံုးစြဲၾကပါသည္။ ေလ့လာမႈအမ်ားအျပားအရ ဘုိင္အုိတင္သည္ ထုိက႑မ်ားတြင္ အထူးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဘုိင္အုိတင္ဓါတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့လွ်င္ ဆံပင္ႏွင့္ လက္သည္းေျခသည္းမ်ား ကြ်တ္ဆက္ျခင္း၊ က်ိဳးလြယ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ Alpha Therapy Center ၏ ေလ့လာခ်က္အရ ဗီတာမင္ ဘီ ၇ သည္ chromium picolinate ႏွင့္အတူ တြဲ၍ မွီ၀ဲပါက ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွင္မ်ားတြင္ အခ်ိဳဓါတ္ စားသံုးေျခဖ်က္မႈမ်ားကို ပံုမွန္ျဖစ္ေစျပီး ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွင္မ်ား အျဖစ္မ်ားေသာ ေျခလက္ထံုက်င္ျခင္းမ်ားကို သက္သာေစပါသည္။ 

အသံုးျပဳပံု
ဆံေကသာ ကြ်တ္ဆက္ျခင္း၊ အလြယ္တကူဆံပင္ကြ်တ္လြယ္၍ ႏွခြျဖစ္ျခင္း၊ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္းနား အနီကြက္ျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ အာရံုေျခာက္ျခား၍ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္း၊ ေျခလက္ထံုက်င္ကိုက္ခဲျခင္း စသည္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ ေလ့လာခ်က္အခ်ိဳ႕အရ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ ဘုိင္အိုတင္ဓါတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ 

ေဆးသံုးစြဲပံု
တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 7 mcg ၊ တစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္ ကေလးအတြက္ 8 mcg ၊ ေလးႏွစ္မွ ရွစ္ႏွစ္ကေလးအတြက္ 12 mcg ၊ ကိုးႏွစ္မွ ဆယ့္သံုးႏွစ္အတြက္ 20 mcg၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ 25 mcg၊ အသက္ဆယ္ရွစ္ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ 30 mcg ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ ႏုိ႕တိုက္မိခင္မ်ားအတြက္ 35 mcg အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ Mayo Clinic ကမူ အရြယ္ေရာက္ျပီးလူတစ္ဦးတြင္ 30 မွ 100 mcg အတြင္း ေန႔စဥ္ မွီ၀ဲႏုိင္သည္ဟု ေျပာပါသည္။ 

Vitamin B7

Vitamin B7, also called biotin, is a vital part of a healthy metabolism and creating important enzymes. Biotin is often used to strengthen hair and nails, and is also called Vitamin H (for hair).
"Many systems benefit from biotin including the skin, nerves, digestive tract, metabolism and cells," said Dr. Sherry Ross, OB/GYN and Women’s Health Expert at Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica, California. "Biotin is needed for the formation of fatty acids and glucose, which are used as energy in our body."

Sources of B7
Biotin is found in small amounts in food. "Foods that contain biotin are liver, cauliflower, salmon, carrots, bananas, soy flour, yeast, wheat germ, whole-grain cereals, whole wheat bread, eggs, dairy products, nuts, Swiss chard and chicken," said Ross.

Health benefits
Biotin is vital to many body functions. According to the University of Maryland Medical Center, vitamin B7 is used by the body to metabolize carbohydrates, fats and amino acids. It is also vital for the normal growth of fetuses. Many people take biotin supplements to increase the health of their skin, hair and nails. While more research is needed, it seems that B7 may be helpful in these areas. A double-blind study by the Ablon Skin Institute Research Center and the University of California found that taking biotin created significant hair growth in women with temporary hair thinning. The U.S. National Library of Medicine also notes that biotin can be helpful in the treatment of skin rashes in infants known as seborrheic dermatitis or cradle cap. There is no research to prove this claim, according to the Penn State Hershey Medical Center.
"Biotin is important for hair, skin and nails," said Lauren Graf, clinical dietitian for Montefiore-Einstein Cardiac Wellness Program. "Low levels of biotin can lead to brittle nails and thinning hair. There is some evidence that biotin supplements can help prevent hair thinning, especially if you are deficient. Taking a biotin supplement is not likely to be harmful and may improve hair quality."
B7 may also be helpful in the treatment of diabetes. A study by Alpha Therapy Center found that a treatment that combines chromium picolinate and B7 improves glucose metabolism in patients with type 2 diabetes. High doses of biotin were also found helpful in the treatment of peripheral neuropathy, a symptom of diabetes. 

USES

Treating and preventing biotin deficiency. Symptoms of deficiency include thinning of the hair (often with loss of hair color), and red scaly rash around the eyes, nose, and mouth. Other symptoms include depression, listlessness, hallucinations, and tingling in the arms and legs. There is some evidence that cigarette smoking may cause mild biotin deficiency.

Dosage
7 mcg for infants 0-12 months, 8 mcg for children 1-3 years, 12 mcg for children 4-8 years, 20 mcg for children 9-13 years, 25 mcg for adolescents 14-18 years, 30 mcg for adults over 18 years and pregnant women, and 35 mcg for breast-feeding women.
 The Mayo Clinic recommends 30 to 100 mcg per day for adults. There are no recorded side effects for biotin in amounts up to 10 milligrams a day, according to the Mayo Clinic. There is also no known dosage of biotin that could cause toxicity in the body, resulting in overdose. Since all B vitamins are water soluble, the body does not store excess amounts and flushes it away.-

Contact

General Inquiries

Please use this email address to contact me by email.

ceomoenaymin@mmcities.com

Connect with me