03 Mar 2016

ေျခဖ်ားေတြေအးတယ္ဆိုတာဟာ ေျခေထာက္ေတြဆီကို ေအာက္ဆီဂ်င္နဲ႔ ေသြးေကာင္းေကာင္းမေရာက္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ျပႆနာပါ။ ဒီလို သာမာန္ျပႆနာေလးလုိ႔ဆိုေပမယ့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊ နာတာရွည္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ၊ အာရံုေၾကာထိခိုက္မႈ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါနဲ႔ ကိုယ္အပူရွိန္အလြန္အမင္းက်ဆင္းမႈစတာေတြရဲ႕ လကၡဏာဆိုတာလည္း သိထားသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေျခဖ်ားေတြ ေအးလာရင္ သက္သာေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းတခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
သံလြင္ဆီ၊ အုန္းဆီ၊ ႏွမ္းဆီ တစ္မ်ိဳးမ်ဳိးကုs ေႏြးသြားေအာင္ အပူေလးေပးျပီး ေျခဖ၀ါးကိုလိမ္းျပီး ႏွိပ္နယ္ေပးတာမ်ိဳး အိပ္ရာမ၀င္ခင္မွာ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ေရေႏြးစိမ္တာျဖစ္ျပီး ဇလံုႏွစ္လံုးထဲမွာ ေရေအး၊ ေရခပ္ေႏြးေႏြးတစ္မ်ိဳးစီထည့္ကာ တစ္လွည့္စီ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ စိမ္ေနတုန္းမွာ ေျခခ်င္း၀တ္လွည့္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါတင္မက ေရေႏြးထဲကို ဆားထည့္ျပီးေတာ့လည္း စိမ္လုိ႔ရသလို ခ်င္းျပဳတ္ရည္စိမ္တာမ်ိဳးလည္း လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ခ်င္းကို ေရေႏြးနဲ႔က်ိဳ၊ ပ်ားရည္အနည္းငယ္ခတ္ျပီး ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အေႏြးဓါတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ 
ေခါင္းအစေျခအဆံုး ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္တဲ့ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လက္ဖက္စိမ္းပါ။ လက္ဖက္စိမ္းထဲကို ပ်ားရည္ေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး ေသာက္လို႔ရသလို အသင့္ေသာက္ လက္ဖက္စိမ္းအိတ္ငယ္ ေလးအိတ္ေလာက္ကို ေရေႏြးအိုးၾကီးထဲမွာ ပြက္ပြက္ဆူေအာင္ၾကိဳျပီး ေႏြးသြားတဲ့အခါမွာ ေျခေထာက္စိမ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
ငရုတ္သီးမႈန္႔ကို ေျခအိတ္ခပ္ထူထူထဲထည့္ျပီး ေျခေထာက္ကုိစြပ္ကာ ႏွိပ္နယ္မယ္ဆိုရင္လည္း ေျခေထာက္ကို အလ်င္အျမန္ေႏြးသြားေစမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခုက မနက္ေစာေစာမွာ ေျခဗလာနဲ႔ ျမက္ခင္းေပၚလမ္းေလွ်ာက္ေပးတာကလည္း ေျခေထာက္ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းျပီးေျခေထာက္ၾကြက္သားေတြ၊ ေျခခ်င္း၀တ္ေတြ သန္မာဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။
ေျခေအးလက္ေအးျဖစ္တာက သံဓါတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ မဂၢနီဆီယမ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈနဲ႕လည္း ဆက္စပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ သံဓါတ္၊ မဂၢနီဆီယမ္ၾကြယ္၀တဲ့အစားအစာေတြအျပင္ ဆရာ၀န္နဲ႔တိုင္ပင္ျပီး ျဖည့္စြက္ေဆးေတြေသာက္ေပးဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။

 

Home Remedies for Cold Feet
Cold feet can be quite a common problem in people with poor blood circulation. Physiologically, your feet get cold when inadequate oxygen and blood supply reach the legs due to poor blood circulation. When the circulation improves, the problem goes away.
However, persistent cold extremities can also be a symptom of other health problems, such as anemia, chronic fatigue syndrome, restless legs syndrome, peripheral neuropathy or nerve damage, peripheral vascular disease, diabetes, hypothyroidism, Raynaud’s disease and hypothermia.
Nutritional deficiencies, alcohol abuse and excessive smoking are also contributing factors in cold feet.
If cold feet are accompanied by additional symptoms like changes in skin color, numbness or tingling sensations, open sores or blisters, and tightened or hardened skin, seek medical attention immediately.
As the reasons for cold feet differ from person to person, consult a doctor for proper diagnosis if you have this problem frequently. In the meantime, you can try some simple and effective home remedies for relief.


1. Warm Oil Massage

Massaging your feet is a simple and therapeutic way to restore warmth. It stimulates blood flow to your extremities.
Plus, regular foot massage will help keep your feet healthy and free from many kinds of foot problems.

    Warm some olive, coconut or sesame oil in the microwave for a few seconds.
    Apply this warm oil on one of your cold feet.
    Use gentle but firm pressure with your fingers to massage from toe to ankle for 10 minutes.
    Repeat with the other foot.
    After the massage, put on cotton socks.
    Do this daily before going to bed and, if needed, once again during the day.

 

2. Hydrotherapy

Hydrotherapy is one of the simplest options that you can try at home to restore warmth to your feet.

3. Foot Exercises

Exercising your feet is essential to keep the blood flowing continuously and keep your feet warm. Foot exercises also help strengthen blood vessels.

    Stand up straight on the tips of your toes for 1 minute, then slowly come down on your heels. Repeat the procedure for 10 minutes.
    While seated, rotate each foot clockwise and then counter-clockwise at the ankle joint 10 to 20 times.
    Walk alternately on your toes and then your heels for 10 to 15 minutes.
    Use your toes to pick up a piece of cloth or some other object from the floor several times.

Perform any of these exercises to restore warmth when you feel your feet getting cold.

 


4. Epsom Salt

 

Another simple way to make your feet warm is an Epsom salt soak. The heat of the warm water will have a warming effect, while the magnesium sulfate present in Epsom salt will provide magnesium to the body.

 

5. Ginger

Ginger promotes blood circulation and can help combat cold extremities. It contains compounds like gingerols and zingerone that have a warming effect on the body. Plus, it can reduce the risk of blood clots.

    Simmer 1 tablespoon of sliced ginger in 2 cups of water for 10 minutes. Strain, add a little raw honey and drink it 2 or 3 times a day.
    Boil a pot of water with a handful of ginger slices. Allow it to cool, then soak your feet in this solution for 15 minutes, twice daily.
    Another option is to take ginger supplements, after consulting your doctor.

 

6. Green Tea

Green tea is considered a valuable natural cure for cold feet. Drinking green tea improves the functioning of the vessels that carry blood through the body, including your feet.

    Drink 2 to 3 cups of green tea throughout the day. To make green tea, add 1 teaspoon of green tea leaves to a cup of hot water, cover and steep for 5 minutes. Strain, sweeten with honey and drink it.
    You can also steep 3 or 4 green tea bags in a large pot of hot water for 10 minutes. Remove the tea bags and soak your feet in it for 10 minutes. Repeat twice daily.

7. Cayenne Pepper
Cayenne pepper contains a compound called capsaicin that helps improve blood flow throughout the body, including your feet. It will help keep your feet warm and provide relief from symptoms like swelling and tingling sensations in the legs.

    Evenly spread 1 teaspoon of cayenne pepper in a pair of thick socks. Put on a thin pair of socks, then put the thick socks sprinkled with cayenne pepper over them.
    You can also massage the soles of your feet with an over-the-counter cream containing capsaicin.
    Another option is to take a supplement, after consulting your doctor.

 

8. Walk on Grass
Walking barefoot on grass early in the morning is one of the best ways to boost circulation in your feet. This simple exercise is very good for treating cold feet. Moreover, walking strengthens and stretches the muscles, tendons and ligaments in your feet, ankles and calves.

Home Remedies for Cold Feet

9. Increase Iron Intake
Those suffering from iron-deficiency anemia often have cold hands and feet. This happens because blood with a low hemoglobin level can’t deliver a proper oxygen supply to various organs and tissues.

Women between the ages of 19 and 50 need 18 mg of iron daily, while men in the same age category need 8 mg daily.

    To fight iron deficiency, eat iron-rich foods like dates, apples, lentils, liver, red meat, spinach, soybean flour, tofu, almonds, dried apricots, olives, fortified breakfast cereals, watercress, oysters and asparagus.
    You can opt to take an iron supplement, after consulting your doctor for the proper dosage. High doses of iron can be harmful to your body.

10. Eat Magnesium-Rich Foods

Magnesium is another nutrient required for good circulation and absorption of vitamin D. Without enough magnesium, you are more likely to suffer from cold feet as well as hands.

The body cannot store magnesium for very long, so it is essential to include magnesium-rich foods regularly in your diet.

Adult women need up to 300 mg of magnesium daily, and men require up to 400 mg daily.

    Some good sources of magnesium-rich foods are spinach, Swiss chard, turnips, mustard greens, broccoli, seaweed, avocados, cucumbers, green beans, baked potatoes, whole grains, pumpkin seeds, sesame seeds and almonds.
    You can opt to take supplements, after consulting your doctor.

 

Contact

General Inquiries

Please use this email address to contact me by email.

ceomoenaymin@mmcities.com

Connect with me