05 Jan 2013

ဘီအယ္(လ္) ၂၃
ပံုတြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ဘီအယ္(လ္) ၂၃ သည္ ခါးစစ္ရိုး၏ တစ္ဘက္တစ္ခ်က္စီတြင္ ရွိပါသည္။ အတုိင္းအတာအားျဖင့္ ခါးစစ္ရိုးမ၏ ၁.၅ cun အကြာအေ၀းရွိ ခါးစစ္ရုိး နံပါတ္ ၂ ေဘးတြင္ ရွိပါသည္။ ခါးစစ္ရိုး နံပါတ္ ၂ကို ခါးႏွင့္ တင္ပါးစပ္နားရွိ အျမင့္ဆံုးေနရာဟု အၾကမ္းမ်ဥ္း မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ 
အပ္စိုက္ပံု။   ။ ၁ သို႔မဟုတ္ ၁.၅ cun အေစာင္း သို႔မဟုတ္ တည့္တည့္
အက်ိဳးျပဳပံု ။     ။ ေက်ာက္ကပ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ yang charaka စီးဆင္းမႈ မွန္ေစျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္၏ yin ကို အဟာရေပးျခင္း၊ ဆီးအသြားအလာမွန္ေစျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ၾကီးသူမ်ားအတြက္ ေက်ာက္ကပ္ပံုမွန္အရြယ္အစားေရာက္ေစျခင္း၊ မ်က္စိႏွင့္နား ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ခါး ေရာဂါ သက္သာေစျခင္း၊ မ်ိဳးပြားအဂၤါႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါအခိ်ဳ႕ကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။

Bl-23 Kidney Shu
1.5 cun latral to the lower border of the spinous process of the second lumbar vertebra (l2)
located at the visible highest point of the paraspinal muscles.
Direction- Oblique or perpendicular insertion 1 to 1.5 cun
Actions
Tonifies the kidney and fortifies yang
benefits essence
Nourishes kidney yin
Firms Kidney qi
Regulates the water passages and benefits urination
Benefits and warms the uterus
Benefits the ears and eyes
Strengthens the lumbar region
Indications- Oedema, difficulty in urination,enuresis, thirsting disorder with frequent urination, blood in the urine, seminal emission, seminal emission with dreams,urine containing semen, impotence, Pain of genitals, irregular menstruation,emaciation in women due to sexual intercourse, leucorrhoeam red and white leucorrhoea, diarrhoea, cold vomitting, chronic dyspnoea and cough,asthma, kidney deficiency deafness,tinnitus, blurred vision, night blindness, pain and soareness of the lumbar region, hot and cold sensation of the bones.

 

KID-1 , YONGQUAN
On the sole of foot between second and third metatarsal bones, approximately one third of the distance between the base of the second toe and the heel, in a depression formed when the foot is plantar flexed.
ေကအိုင္ဒီ -၁ 
ေျခဖ၀ါးေပၚရွိ ေျခခံုရိုး နံပါတ္ ၂ ႏွင့္ ၃ၾကားတြင္ ရွိသည္။ အၾကမ္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ ေျခဖေနာင့္ႏွင့္ ေျခဖ၀ါးထိပ္ပိုင္း အကြာအေ၀း၏ ၃ ပံု ၁ ပံုခန္႔တြင္ ရွိပါသည္။ အလြယ္အားျဖင့္ ေျခဖ၀ါးေကာ့လိုက္ေသာအခါတြင္ ျဖစ္လာေသာခ်ိဳင့္ေနရာဟူ၍လည္း အၾကမ္းမွတ္ယူနိုင္ပါသည္။
အပ္စိုက္ပံု ။    ။ ၀.၅ ႏွင့္ ၁ cun တည့္တည့္ 
အက်ိဳးျပဳပံု ။    ။ သတိေမ့ေနသူမ်ား၊ အတတ္ေရာဂါရွိသူမ်ား၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ အသံမထြက္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ျခင္း၊ ညဘက္အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ ရူးသြပ္သူမ်ား၊ ၀မ္းခ်ဳပ္သူမ်ား၊ အသက္ရႈက်ပ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ ရင္ဘက္ေအာင့္ျခင္း၊ ခါးနာျခင္း၊ ေျခေထာက္ကိုက္ျခင္း၊ ေယာင္ျခင္း မ်ားကို ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။

Needling-  perpendicular 0.5 to 1 cun
Action- Descends excess from the head, Calms the spirti, Revives consciousness and resuces yang.

Good points
Loss of consciousness, epilepsy, any kind of diziness,throat pain, loss of voice, nose bleeding, agitation, insomnia, poor memory madness, heart pain,cough, dyspnoes, constipation, lumbar pain,lower limb paralysis, chronic leg pain and swelling.

 

KID-2, RANGU
location- On the medial side of the foot, distal and inferior to the medial malleolus, in the depression distal and inferior to the navicular tuberosity. The midpoint between the ball of the foot and the heel.
Needling- Perpendicular insertion 0.5 to 1 cun.
Action- Clears deficiency heat, Regulates the kidney, Regulates the lower jiao
Indication- Throat pain obstruction, insufficient saliva, inability to speak, night sweating, coughing blood, protrusion of the tongue, stabbing heart pain, Itching of the genitals, nocturnal emissions, seminal emission, impotency, one foot hot and one foot cold, pain and swelling, restless feet.
ေကအိုင္ဒီ - ၂
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေျခေထာက္၏အတြင္းဘက္ရွိ ေျခမ်က္စိ၏ ေအာက္ေျခႏွင့္ အတြင္းဘက္နားတြင္ ရွိပါသည္။ ေျခမ်က္စိေအာက္ေျခရွိ navicular tuberosity ၏ အခ်ိဳင့္ေနရာေလးတြင္ရွိေသာ အဆံုးေအာက္ေျခနားတြင္ ရွိပါသည္။ 
အပ္စိုက္ပံု ။    ။ ၀.၅ ႏွင့္ ၁ cun တည့္တည့္ 
အက်ိဳးျပဳပံု ။   ။ ပန္းေသ ပန္းညိဳးေရာဂါ၊ လည္ပင္းနာျခင္း၊ လည္ပင္းႏွင့္ပတ္သပ္ေသာ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ညဘက္ေခြ်းထြက္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ႏွင့္ပတ္သပ္ေသာေရာဂါမ်ားတြင္ သက္သာေစပါသည္။

 

KID-3, TAIXI
location- In the depression between the medial malleolus and the Archilles Tendon, level with the prominence of the medial malleolus. In the center of depression, midway between the prominence of the medial malleolus and posterior border of Archilles tendon.
Needling- perpendicular 0.5 to 1 cun
Actions- Nourishes kidney yin and clears deficiency heat,Tonifies Kidney yang, Anchors qi and benifits the Lung, Strengths the lumbar spine.
Indication- Deafness,tinnitus, Headache and dizziness,toothache,nosebleed,Insomnia,excessive dreaming, poor memory, stabbing heart pain,Frequent urination,impotency, seminal emission, lumbar pain, pain of abdomen and lateral costal region,coldness of lower limbs, swelling and pain of the ankle.
ေကအိုင္ဒီ - ၃
အာကီးလိစ္ အရြတ္ႏွင့္ေျခေထာက္အတြင္းဘက္ ေျခမ်က္စိၾကားႏွစ္ခု၏ အလယ္တြင္ ပံုမွန္လူတိုင္းတြင္ အခ်ိဳင့္ေလး ရွိပါသည္။ ထိုအခ်ိဳင့္၏ အလယ္တည့္တည့္သည္ ေကအိုင္ဒီ -၃ျဖစ္ပါသည္။
အပ္စိုက္ပံု ။     ။ ၀.၅ cun အလ်ားလိုက္ 
အက်ိဳးျပဳပံု ။    ။ အသက္ရႈက်ပ္ျခင္း၊ လွ်ာပူျခင္း၊ ေဒါသအလြယ္တကူထြက္ျခင္း၊ စိတ္မႏွံ႔ျခင္း၊ ရင္တုန္ျခင္း၊ လည္ပင္းႏွင့္ပတ္သပ္ေသာ ေရာဂါအခ်ိဳ႕၊ ေျခေထာက္ေယာင္ျခင္း၊ ေျခေထာက္နာျခင္း၊ ခါးနာျခင္း၊ အလုိလိုေၾကာက္တတ္ေသာ ေရာဂါ၊ မေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားေသာသူ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ဓါတ္က်ေသာသူ စေသာ လူမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

 

KID-4, DAZHONG
location- Approximately 0.5cun posterior to the midpoint of the line drawn between KID-3 and KID-5 on the anterior border of the Archilles Tendon.
Needling- Oblique-perpendicular insertion directed anteriorly 0.5cun.
Actions- Reinforces the Kidneys, Anchors the qi and benefits the Lung, Strengthens the will and dispels fear
Indications- Coughing blood,dyspnoea,shortness of breath,heat in the mouth, dry tongue,painful throat and swelling,palpitations,dementia, mental retardation, propensity to anger,fright, fear and unhappiness,Constipation with distended  abdomen,diffcult in urination, dribbling and retention of urine, stiffness and pain of the lumbar region, pain and swelling of the heel.
ေကအိုင္ဒီ -၄
ေကအုိင္ဒီ -၄ သည္ ေကအုိင္ဒီ -၃ ႏွင့္ ေကအုိင္ဒီ -၅ ၾကား ၀.၅cun အကြာအေ၀းခန္႔ အေနာက္တြင္ ရွိပါသည္။ 
အပ္စိုက္ပံု ။     ။ ၀.၅ cun အလ်ားလိုက္
အက်ိဳးျပဳပံု ။   ။ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္အဆုတ္ကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ စိတ္ႏွင့္ပတ္သပ္ေသာ ေရာဂါအခ်ိဳ႕ကို ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။

 

KID-5, SHUIQUAN
location- 1 cun inferior to Taixi KID-3 in a depression anterior and superior to the calcaneal tuberosity( the site of insertion of the Achilles tendon into the calcaneum)
Needling- Oblique-perpendicular insertion directed away from the bone, 0.3 to 0.5 cun.
Actions- Regulates the penetrating and conception vessels and benefits menstruation.
Indications- Amenorrhoes, irregular menstruation, Dysmenorrhoes,delayed menstruation with oppression and pain below the Heart on onset of menstruation,Prolapse of the uterus,cloudy vision,abdominal pain,difficulty urination,dribbling urination.
ေကအိုင္ဒီ - ၅
ေကအိုင္ဒီ -၃ ၏ အပ္စိုက္အကြာအေ၀း ၁ cun ခန္႔ နိမ့္ေသာ ေနရာတြင္ရွိေသာ အခ်ိဳင့္ေနရာေလး ျဖစ္ပါသည္။
အပ္စိုက္ပံု ။    ။ ၀.၃ ႏွင့္ ၀.၅ cun အလ်ားလိုက္
အက်ိဳးျပဳပံု ။     ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးေရာဂါမ်ား ၊ က်ားမမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ဆီးႏွင့္ ပတ္သပ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ မ်က္စိကိုလည္း အျမင္ၾကည္ေစပါသည္။

 

KID-6, ZHAOHAI
Location- 1 cun below the prominence of the medial malleolus, in the groove formed by two ligamentous bundles. Lies between the tibialis posterior tendon anteriorly and the flexor digitorum longus tendon posteriorly.
Needling- Oblique insertion directed superiorly 0.3 to 0.5 cun.
Actions- Benefits the throat,Nourishes the Kidneys and clears deficiency heat,Regulates the Yin Motility vessel,Calms the spirit,Regulates the lower Jiao.
Indications- swelling and pain of the throat, redness and swelling of eyes,head wind,diziness,Insomnia, Frequent urination, enuresis,dribbling urination.

ေကအိုင္ဒီ - ၆
အတြင္းဘက္ ေျခမ်က္စိေအာက္ဘက္ အပ္စိုက္အတိုင္းအတာ ၁ cun အကြာမွာရွိေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။
အပ္စိုက္ပံု ။    ။ ၀.၃ မွ ၀.၅ cun အလ်ားလိုက္ 
အက်ိဳးျပဳပံု ။     ။ လည္ပင္းနာျခင္း၊ ေယာင္ျခင္း၊ မ်က္စိနီျခင္း ေယာင္ျခင္း၊ ဆီးမထိန္းႏိုင္ျခင္း၊ ညအိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးေခါင္းကိုက္ျခင္း စသည္မ်ားကို သက္သာေစပါသည္။

 

GB-25, JINGMEN
location- Below the lateral aspect of the ribcage, anterir and inferior to the free end of the 12th rib. To locate the end of twelfth rib,first place the entire hand on the upper abdomen and with gentle finger pressure palpate downwards along the costal margin,until the end of eleventh rib is located just above the level of umblicus.
Needling-0.5 to 1 cun perpendicular insertion
Actions-Tonifies the kidneys and regulates the water passages, fortifies the spleen and regulates the intestines, strengthens the lumbar region.

ဂ်ီဘီ - ၂၅
နံရိုးအဆံုး၏ ေဘးဘက္ေအာက္ေနရာ၊ အတိအက်ေျပာရလ်င္ နံရိုးနံပါတ္ ၁၂ ေအာက္ရွိ လြတ္ေနေသာ ေနရာ။ နံရိုးနံပါတ္ ၁၂ ကို ရွာေဖြရာတြင္ ဗိုက္အေပၚပိုင္းကို လက္ဖ၀ါးတင္ျပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လက္ေခ်ာင္းအားကို အသံုးျပဳျပီး နံရိုး၏ အဆံုးဘက္ကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
နံရိုးနံပါတ္ ၁၁ ၏အဆံုးသည္ ခ်က္၏အေပၚနား၀န္းက်င္တြင္ ရွိသည္။
အပ္စိုက္ပုံ ။     ။ ၀.၅ မွ ၁ cun ေဒါင္လုိက္ 
အက်ိဳးျပဳပံု ။     ။ ေက်ာက္ကပ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ သရက္ရြက္ႏွင့္ အူမ်ားကို အဟာရျဖစ္ေစျခင္း၊ ခါးအရိုးမ်ားကို သန္မာေစျခင္း။

မွတ္ခ်က္ ။     ။ ကြ်မ္းက်င္ေသာဆရာ၀န္၊ အပ္ေသခ်ာမကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္လ်င္ အပ္ကို အသံုးမျပဳရပါ။ ေနၾကာေစ့၏ထိပ္အခြ်န္၊ ေဘာပန္အဖံုးႏွင့္လည္း ထိုေနရာမ်ားကို ဖိေပးလ်င္လည္း ရပါသည္။ ေဆးပညာႏွင့္နီးစပ္သူမ်ား ေသခ်ာဖတ္ႏိုင္ရန္ အေသးစိတ္ကို အဂၤလိပ္လိုတြင္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ 
အတိုင္းအတာ ။     ။ ၁ cun ဟူေသာ အတိုင္းအတာကို မိမိအပ္စုိက္မည့္သူတစ္ေယာက္၏ လက္မအက်ယ္ႏွင့္တိုင္းပါသည္။

Note. What we mention ,especially refer to those who are closely related to medical field. If you are not related in medical field, you should not do acupunture with needles but do with sunflower seeds or tip of the pen cap.
Measurement. 1 cun is recognized as the width of the thumb of individual.

Contact

General Inquiries

Please use this email address to contact me by email.

ceomoenaymin@mmcities.com

Connect with me